Проект за златодобив

Най – сериозни притеснения за природата и здравето на хората в Трънско предизвиква проекта за добив и преработка на златно-сребърни руди. Ако бъде осъществен, природата ще бъде засегната значително. Минните дейности ще са в непосредствена близост до 8 населени места – Ерул, Милкьовци, Глоговица, Велиново, Ломница, Забел, Туроковци и Зелениград, а косвено ще има последици за почти цялата община. Под повърхността на земята в участък „Трън юг” има доказано висока радиоактивност. Отварянето на мина, с открити рудници и хвостохранилища на такова място може да доведе до истинска екокатастрофа. Съществува опасност от отравяне на реките и подземните води с радиация и химикали. Могат да бъдат засегнати вододайни зони, което да доведе до нарушено водоснадбяване на населението. Практиката на други места в България показва, че хвостохранилищата аварират и отравят реките и подпочвените води,  а при засушаване вятъра разнася отровен прах. Има опасност от земетресения, предизвикани от взривовете, които ще бъдат ежеседмични в продължение на години.
Извадки от инвестиционното предложение (ИП) за добив и преработка на подземни богатства:
ИП предвижда добив и преработка на златно-сребърни руди от два участъка в общината – „Трън север” и „Трън юг”. Площта на северния участък е 8,36 кв.км., а на южния 10,88 кв.км. или общо 19,24 кв.км. Предвидени са 3 открити рудника и 2 хвостохранилища. Площта на хвостохранилищата е 0,66 кв.км. Минната маса ще се отбива с пробивно-взривни работи, при които ще се ползват нафто-селитрени взривни вещества. Рудата ще се преработва в обогатителна фабрика с флотационно обогатяване. При преработката ще се генерира 750000 тона хвост. Добитото от участък север ще се извозва до участък юг с камиони, а средното разстояние е 22 км., като тежките машини ще преминават по съществуващата пътна мрежа. Отстоянието на проектоконцесионната площ от най-близките селища е както следва: 170 метра от село Забел; 470 м. от село Ломница; 3 км от Туроковци; 160 м.от Глоговица; 205 м. от Милкьовци; 150 м. от Ерул. Хвостохранилище 2 ще бъде разположено на само 160 метра от Глоговица.
Въздействия
– Като следствие от предвидените добивни и преработвателни дейности може да се очаква кумулация на прахово замърсяване от прахоунос от открити рудници, хвостохранилища и преработвателни дейност и обогатителната фабрика, както и от транспорта в района на „Трън юг”
– Качеството на атмосферния въздух в района на находище „Трън” ще бъде повлияно от прахови и газови емисии от различни източници в отделните етапи на развитие на проекта;
– По време на експлоатацията значителни емитери на прахови емисии ще са откритите рудници, хвостохранилища и насипища в южния участък. Въздействието ще е пряко, отрицателно и постоянно, ще зависи до голяма степен от конкретните атмосферни условия;
– Почвената покривка ще бъде засегната пряко и дълготрайно.
– Земни недра. Влиянието ще бъде значително, дълготрайно и необратимо поради изземване на полезно изкопаемо;
– Растителността ще бъде пряко и трайно унищожена в рамките на около 1900 дка в участък „Трън юг” и 200 дка в участък „Трън север”;
– Предвидените в ИП дейности ще доведат до дълготрайни и необратими промени във функциите и структурата на ландшафта. Той ще бъде изцяло антропогенизиран, с функциии на промишлен ландшафт. Ще се появят нови релефни форми (котловани, насипища и пр.)
– При пробивно-взривните работи в откритите рудници се формират физични въздействия, както следва: разлитане на скални късове; ударно-въздужна вълна и сеизмична вълна. Опитът на други подобни минни обекти показва, че радиусът на опасната зона е 400 м. В подземните рудници физичното въздействие се изразява в сеизмична вълна.
– Присъствието на открити рудници и хвостохранилища е потенциален значитилен емитер на фини прахови емисии на по-далечни разстояния, както и на емисии на ауспухови газове от кариерната техника и транспорта, на прахови и газови емисии от трошачното отделение и отделението за флотация в обогатителната фабрика.
– Ангажимент на Инвеститора за осигуряване на алтернативно питейно-битово водоснадбяване в случай, че дейностите, предвидени с ИП доведат до нарушаване на водоснадбяването на селищата в района;