Разрешение за проучване в площ “Венец”

На 03.06.2014 г. Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства – метални полезни изкопаеми, в площ “Венец”. Площта припокрива и разширява територията от предложението на Евромакс за участък “Трън юг” и достига до селата Бусинци, Вукан, Мрамор и Кожинци. Най – близкото отстояние от Трън е около 3 км.
%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%86
%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%86-%d0%b4%d0%b2