Делото за р. Ерма
Каузи, Новини

Делото за р. Ерма

Здравейте, приятели!
Както знаете, малко след проведения в община Трън местен референдум и обявяването му за валиден. „Евромакс Сървисиз” – фирмата с инвестиционно намерение за „Добив и преработка на подземни богатства – златно сребърни руди” на територията на община Трън, заяви своето намерение за временно спиране на административната процедура по получаване на концесия.
Причините, които се изтъкват за това временно спиране, са 2:
1. Първата е „иницииран одит пред Министерство на енергетиката на всички резултати и изследвания, и налични геоложки доклади по уран, касаещи бившата мина „Злата”. За естеството, начинът на провеждане и специалистите, които ще работят по този одит, обществеността не е информирана и цари пълно затъмнение.
2.Втората е заведеното от „Евромакс” и „Българска минно-геоложка камара” дело срещу мерки на Басейнова дирекция “Дунавски район”.
Камарата и „Евромакс” обжалват  точки 6, 7 и 8 от „План за управление на речните басейни 2016-2021” на Басейнова дирекция “Дунавски район”. В частта му за река Ерма, община Трън, които целят опазването на речния басейн от нарушаване, замърсяване и пресъхване. А именно:
  1. Забрана за водовземане и ползване на воден обект в зони за защита на водите – ЗЗ „Руй” с код BG 0000313 и ЗЗ „Руй” с код BG0002112 при извършване на миннодобивна и минно-обогатителна дейсност.
  2. Реализацията на инвестиционни намерения, свързани с миннодобивна и миннообогатителна дейност във водосборна площ на поречие Ерма, да се допуска само след като с конкретни изследвания е доказано, че реализацията на инвестиционните предложения няма да доведе до влошаване състоянието на повърхностните и подземните води и зоните за защита на водите.
  3. При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността. В случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността. Доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от ЗВ.
В случай на спечелване на делото и отпадане на трите превантивни мерки от Плана за управление. Има голяма вероятност процедурата за златодобивната концесия да бъде продължена!
Делото ще се проведе на 24.01.2018 г. от 14.00 часа в зала 1 на Върховен административен съд, София. Жалбоподатели са фирмите „Евромакс” и БМГК (представлявани от адвокати). А ответник е министър Нено Димов (представляван от адвокат). Призовани са и вещи лица, на които е възложено да изготвят експертизи.
Имайки предвид гореизложеното, не можем да прогнозираме развитието на делото. Което е заведено срещу 100 % обосновани и законови превантивни мерки за опазване на нашата река.
В случая с това дело инвеститорът дава индикация, че има вероятност от увреждане на реката по време на експлоатацията й. И се старае да бъдат премахнати санкциите, когато увреждането стане реалност.
Линк към Плана за управление (точки 6,7 и 8 са на стр. 5):
http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/konsultacii-s-obshtestvenostta/Aktualizacia-PURB/EO_PURB/Stanovishte_EO-7-3-2016.pdf
Определение на ВАС по хода на делото от 07.21.2017 г (pdf)….
Отговор от МОСВ: