ЗА НАС

Сдружение БЪЛГАРИЯ ЗА ТРЪНСКО е доброволна организация с нестопанска цел.
Нашите цели и мисия са:
 1. Развитие и утвърждаване на гражданско общество;
 2. Защита на човешките права;
 3. Защита на околната среда;
 4. Повишаване правната култура на гражданите;
 5. Подобряване на достъпа до правосъдие, утвърждаване на върховенството на закона, уеднаквяване на съдебната практика и защита на правата и свободите на гражданите;
 6. Точно и обективно прилагане на правото на ЕС (acquis communuataire) в съответствие с практиката на Съдът на Европейският съюз;
 7. Прилагане на добрите европейски практики за оценка на въздействието на законодателството при разработването, приемането и прилагането на нормативни актове в България;
 8. Осигуряване на ефективна и достъпна юридическа помощ;
 9. Съхраняване и опазване на естествените местообитания и тяхното биоразнообразие, стимулиране на гражданската активност при решаване на екологични проблеми;
 10. Популяризиране в обществото на ценностите, свързани с опазването на околната среда;
 11. Организиране и участие в инициативи за опазване и възстановяване на природата в България;
 12. Мотивиране на членовете ни да развиват своя опит и възможности, както и да ги споделят.