Новини, Позиция

НОВ РЕФЕРЕНДУМ

Внесена подписка
Внесена подписка
На 13-ти март тази година, от Инициативен комитет за провеждане на местен Референдум, в деловодството на Община Трън, внесохме уведомление за начало на подписка за иницииране на местен Референдум. Подписката се проведе сред населението на община Трън и на 7-ми април, Подписката беше внесена в Общинския съвет. Това е отразено и в специализиран регистър на страницата на Община Трън.

Какви са нашите очаквания:
1. След като от ТД ГРАО изпратят протокол от направената проверка на подписката, въпросът да бъде внесен за разглеждане в ресорните комисии, където да се разгледат изборните книжа и да се подготви финансовата рамка, бюджет.
2. На страницата на Община Трън, да бъде публикувана покана за сесия на Общинският съвет, с дневен ред.

3. На сесията:
1. Да се определи дата за провеждане на местен Референдум, която да е в интервал от 55 до 60 дни от датата на сесията.
2. Да се одобрят изборните книжата с които да бъде проведен местен Референдум.
3. Да се приеме бюджет за провеждането на местен Референдум.

През последните дни, в медийното пространство, беше спомената, като възможна дата 11 юни за провеждане на местен Референдум, а сесия на Общински съвет да се проведе на 21 април. От ИК и от Сдружение Трън, се надяваме, че това е непроверена медийна информация, тъй като от 21-ви април, до 11-ти юни, има по- малко от необходимите 55 дни. Също така, до този момент от ИК не сме информирани за резултат от проверката на подписката от ТД ГРАО, а на страницата на община Трън, няма публикувана покана за провеждане на сесия на Общински съвет – гр.Трън.

Тъй като вече, една инициатива за провеждане на местен референдум беше провалена, поради административни пропуски, ние се надяваме, че администрацията на общината, ще подходи изключително внимателно и прецизно, като вземе предвид следното:

Насрочването и провеждането на сесия се осъществява съгласно Решение № 3 по Протокол №2 от 23.06.2016 с което на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС-Трън приема Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2015-2019г.

Чл.49 (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.
(2) Гражданите могат да участват в заседания на комисиите и да се изказват по въпроси , които са включени в дневния ред на комисията.

Чл.59 (2) Най-малко 3 дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, чрез местните печатни и електронни г и/или на официалната Интернет страница на общината.

Чл.60 (1) В изпълнение на приетите планове, председателят на общинския съвет, подпомаган от председателския съвет, подготвя проект за дневен ред най-малко 5 дни преди датата на заседанието;
(2)При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет, председателят на съвета включва отделна точка “изказвания, питания, становища и предложения на граждани” и определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно заседание;

Чл.62 (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29, ал,2 от ЗМСМА, в 5 дневен срок преди неговото провеждане.

Решение за произвеждане на местен референдум
Чл. 30. (1) В срок до три дни от постъпването на подписката председателят на общинския съвет уведомява за нея общинските съветници, определя водеща комисия за нейното обсъждане и насрочва заседание на общинския съвет в срок до един месец от постъпването й.
(2) Постоянните комисии и кметът са длъжни да обсъдят предложението и да представят становищата си не по-късно от три дни преди заседанието на общинския съвет. Те представят на председателя на общинския съвет проект за решение.
(3) Проектът за решение одобрява предложението за произвеждане на референдум с въпроса или въпросите, по които трябва да се проведе гласуването, или мотивирано отхвърля предложението.
(4) Общинският съвет определя дата за произвеждане на референдума не по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни от решението за референдума. (виж по-долу – списъци)
(5) Общинският съвет определя датата за гласуването в един почивен ден. При постъпване на няколко предложения общинският съвет определя обща дата за произвеждането на местен референдум.
(6) С решението на общинския съвет по ал. 3 се утвърждават и образците от книжата за референдума.

Организация и финансиране на референдума
Чл. 33. (1) В решението си за произвеждане на местен референдум общинският съвет одобрява разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет за тази цел.
(2) Кметът и общинската администрация осъществяват организационно-техническата подготовка на местния референдум.

Информационна кампания
Чл. 34. (1) Информационната кампания започва 30 дни преди датата на произвеждане на референдума и приключва 24 часа преди него.
(2) Кметът организира отпечатването на информационен лист, който съдържа:
1. формулировката на въпроса;
2. кратка информация за мотивите на референдума въз основа на предложението на инициативния комитет;
3. информация за времето, мястото и реда за произвеждане на референдума.
(3) (Доп. ДВ,бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Откриването на кампанията започва с предоставяне на информационния лист по ал. 2, включително чрез средствата за масова информация и чрез разпространяване на обществено достъпни места. Всеки гражданин има право да получи информация за различните позиции по въпроса на референдума. В подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на алтернативната позиция могат да се регистрират партии, коалиции и инициативни комитети. Общините предоставят безвъзмездно на инициативния комитет и на застъпници на алтернативната позиция подходящи помещения за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса или въпросите на референдума.

Правомощия на кмета
Чл. 35. Кметът на общината, района или кметството:
1. осигурява отпечатването на бюлетините и образците за протоколи;
2. (изм. ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) осигурява снабдяването на секционните комисии с пликове, кутии, бюлетини, протоколи и кабини за тайно гласуване;
3. (изм. ДВ, бр. 9 от 2011 г.) изпълнява всички други правомощия, предвидени в Изборния кодекс.

Комисии
Чл. 7.(4) Кметът на общината определя обхвата и номерата на избирателните секции и предлага състава на секционните комисии след консултации с инициативния комитет и представители на парламентарно представените партии и коалиции, за което уведомява районната или общинската избирателна комисия.

Списъци
Чл. 8. (1) (Изм. ДВ,бр. 9 от 2011 г.) Национален и местен референдум се произвеждат по актуализирани списъци за изборите за народни представители, съответно за общински съветници и кметове.
(2) (Изм. ДВ, бр. 9 от 2011 г.) За съставянето, промяната и обявяването на избирателните списъци се прилагат съответните изисквания на Изборния кодекс.

ИЗБОРЕН КОДЕКС
Чл. 54. (1) Избирателните списъци, включително част І на избирателните списъци, се обявяват от органите по чл. 40, ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция.
(3) Кметът на съответната община определя не по-късно от 55 дни преди изборния ден местата по ал. 1 и уведомява за това районната или общинската избирателна комисия.

Бюлетини за гласуването
Чл. 36. (1) Бюлетините за произвеждане на референдума са бели.
(2) Всяка бюлетина съдържа:
1. надпис “Местен референдум” и наименованието на общината, района или кметството, в които се произвежда;
2. въпроса или въпросите, на които гласоподавателите трябва да отговорят, срещу които има две оградени полета и думите “да” и “не”, изписани с еднакъв едър шрифт.
3. Ако референдумът се произвежда по повече от един въпрос, всички въпроси се изписват в общата бюлетина според поредността в решението на общинския съвет. Въпросите се отделят един от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия и срещу всеки въпрос хоризонтално са поставени оградените полета с надписи “да” и “не” в тях.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *