Позиция

Кой и защо злоупотребява с името на Сдружение „Трън“?

   Днес, с изненада установихме, че от името на Сдружение „Трън“, без подпис на Председателят на Управителния съвет – Румяна Боянова и без печат на сдружението, на 13.03.2017 година в РИОСВ – Перник, във връзка с инвестиционното намерение за добив на злато в община Трън, е депозирано неизвестно становище с приложени към него пет геоложки доклада. Становището не е подписано, не е ясно кой го е изготвил и на какво основание. В придружителното писмо към тях, се твърди, че са приложени копия от документи, удостоверяващи регламентирания достъп до докладите, със заплатени такси, входящи номера и резолюции на съответните длъжностни лица, които са ги предоставили. Това твърдение обаче, се оказва, че е валидно само за четири от тези пет доклада. Те са получени от Национален геофонд. За петият доклад, на фирма „Мартерн“ ЕООД, който е за резултатите от извършените геологопроучвателни работи в площ за търсене и проучване Трън, обл. Перник, с автор Димитър Димитров от 17.07.2007, не е посочено от къде и с какви права е получен. Към него са приложени и лабораторни протоколи от Дирекция „Изпитвателна лаборатория” към „Евротест контрол” АД, вкл. Протокол № 6.1 – 078/05.05.2004 по заявка № 441 от 26.04.2004 година с 55 проби – общо 16 стр. Възложител на това изследване също е фирма „Мартерн“ ЕООД.

   На 25.03.2017 година в предаването Честно казано с Люба Кулезич по телевизия BiT, представен като Председател на сдружение „Руй“, г-н Искрен Миланов показа протокол от направени замервания за съдържание на арсен в скални проби и прочете от протокола няколко доста сериозни и стряскащи стойности. Показаният в ефир протокол носи същия номер и дата, като депозираните в РИОСВ Перник – Протокол № 6.1 – 078/05.05.2004 по заявка № 441 от 26.04.2004 за 55 скални проби.

 

   Договорът за търсене и проучване в находище Трън, между Министерство на околната среда и водите и фирма „Мартерн“ ЕООД е сключен на 12-ти юли 2004 година, а този протокол е за проби, изследвани два месеца преди сключването на договра – 26-ти април същата година, поради което ние сме изненадани, че те са от находище Трън.

   Фирма „Мартерн” ЕООД е първи собственик на проекто-концесията в община Трън, а по-късно собствеността е прехвърлена на „Евромакс Сървисиз” ЕООД – част от групата предприятия на „Асарел Медет” АД.

    Тъй като съобщените в медийното пространство данни за наличие на високи стойности на арсен в скалните проби, силно обезпокоиха жителите на общината, апелираме към ръководството на фирма „Евромакс Сървисиз“ ЕООД, които многократно и публично са заявявали, че са радетели за прозрачност и информираност на засегнатото население, данните от този доклад да бъдат публично оповестени.

   От Сдружение „Трън“ винаги се позоваваме само на оригинални документи. Считаме, че Истината може да бъде отстоявана само с проверени и доказани факти. Обстоятелствата около тези протоколи, тяхната дата и „услугата“ да бъдат предоставени от наше име, без да сме информирани, са основание с наше писмо до РИОСВ-Перник с вх.№26-00-1107/70 от 28.03.2017 година да поискаме Сдружение „Трън“ да не бъде ангажирано с така предоставените документи.

СДРУЖЕНИЕ “ТРЪН”

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *