МОТИВИ

НАШИТЕ МОТИВИ

Ние считаме, че развитието на добив и преработка на подземни богатства може да окаже значително негативно въздействие върху природната среда, здравето на хората и богатото културно и историческо наследство, което имаме.
Статистиката показва, че в дългосрочен план, в места където се развива добивно-преработвателна дейност се увеличава заболяваемостта на населението, влошава се състоянието на пътната инфраструктура, влошава се екологичната и социална среда, а младите семейства с деца напускат тези райони. Тази дейност пречи на развитието на туризъм, производството на екологично чисти продукти, спорт и дейности на открито.
Считаме, че община Трън разполага с изобилие от природни и културно-исторически ресурси, включително естествени горски ландшафти и пасища, богато биоразнообразие, археологически и архитектурни обекти. Всички те представляват стабилна основа за развитие на алтернативен туризъм, производство на екологично чисти храни, образование и дейности на открито. Смятаме, че стойността на природните дадености се повишава с все по-бързи темпове в наши дни и не можем да си позволим да ги загубим, тъй като те са истинската непреходна ценност, с която разполагаме.
Именно тези предпоставки са залегнали при създаването на “Общински план за развитие 2014 – 2020”, “Интегриран план за градско възстановяване и развитие”, “Концепция за пространствено развитие на общината”, “Стратегия за развитие на устойчив туризъм”. На базата на тези документи се предвижда привличането на инвестиции в изброените отрасли, както и средства по прoграми на ЕС. Добивът и преработката на полезни изкопаеми не фигурират в нито един от тези стратегически документ за развитие на община Трън и по този начин тази дейност противоречи на хоризонтите за развитие на общината и е в противоречие с приетия ОУП.