Делото за Ерма – 2
Каузи, Новини, Позиция

Делото за Ерма – 2

Приятели,
Както вече писахме по-рано, миналата година беше заведено дело от „Евромакс Сървисиз” (фирмата с инвестиционно намерение за златодобив на територията на община Трън) и „Българска минно-геоложка камара”. Делото е срещу няколко мерки на Басейнова дирекция “Дунавски район”, включени в приетия от МС „План за управление на речните басейни 2016-2021” в частта му за река Ерма.  Мерките целят опазването на речния басейн от увреждане и замърсяване, а именно:
  1. Забрана за водовземане и ползване на воден обект в зони за защита на водите – ЗЗ „Руй” с код BG 0000313 и ЗЗ „Руй” с код BG0002112 при извършване на миннодобивна и минно-обогатителна дейност.
  2. Реализацията на инвестиционни намерения, свързани с миннодобивна и миннообогатителна дейност във водосборна площ на поречие Ерма. да се допуска само след като с конкретни изследвания е доказано, че реализацията на инвестиционните предложения. няма да доведе до влошаване състоянието на повърхностните и подземните води и зоните за защита на водите.
  3. При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от ЗВ.
На вчерашното открито заседание присъстваха около 20 човека, представители на 3 сдружения от Трънско и експерти по водите.
Делото беше отложено за 21 март 2018 година по молба на адвоката на фирмата-инвеститор и БМГК. Мотивът на господина за отлагането беше, че не е успял да прочете техническата екпретиза с обем от 160 страници. Депозирана в срок от вещите лица. Документът бил твърде дълъг, за да се справи за седем дни.
Също така Община Трън беше конституирана от съдията по делото като заинтересована страна, по постъпила от общината молба.
Трябва да отбележим, че преди няколко дни по медиите се появи новината, че проектът за златодобив в Трън е предложен за продажба от настоящия си собственик на австралийска добивна компания. Заедно с още няколко подобни проекта на територията на България. А едно дело с евентуален негативен резултат за жалбоподателя и оставане в сила на мерките в ПУРБ. Би било още един сериозен негатив, препятстващ продажбата на проекта.
Част от мотивите да заведат дело още преди провеждането на референдум в община Трън. Които представители на фирмата-инвеститор изказаха по медиите са:
„Промените са предложени в последния момент, в нарушение на процедурния ред и са конкретизирани по начин, който показва. Че новите забрани не са принципни с цел запазване на водите, а са свързани с точно определено инвестиционно предложение – казват от „Евромакс“. Подобни мерки не са въвеждани в никой друг ПУРБ или за други зони в страната. Тоест, вместо общовалидни правила, се създават специални забрани само за нашия проект. За нас това е нарушение на правовия ред, затова се обръщаме към компетентния правораздавателен орган.“
Относно горното изявление припомняме, че въпросните мерки се позовават изцяло на Закона за опазване на околната среда. Тоест те са напълно законосъобразни и никъде не е записано, че са насочени срещу който и да било инвестиционен проект. Друг е въпросът дали самият проект отговаря на законовите изисквания за увреждане. Мерките целят осигуряване на адекватно експлоатиране на водите на реките, без тяхното увреждане. Това, че не са конкретно въвеждани в никой друг ПУРБ е вероятно пропуск, който адмирираме, че не е направен в настоящият ПУРБ на Басейнова дирекция “Дунавски район”. Това създава позитивна практика за реална защита на водите ни!
В случай на спечелване на делото от страна на „Евромакс Сървисиз” и БМГК и отпадане на трите превантивни мерки от Плана за управление. Има голяма вероятност процедурата за златодобивната концесия да бъде продължена!